مجموعه مقالاتي كه دراين بخش درج ميگردد توسط گروه كارشناسي اين مؤسسه تهيه وتأليف شده است ،اين مقالات قبلاً درنشريات معتبر فارسي زبان دركانادا منتشرگرديده واكنون با توجه به فرصت فراهم شده مجدداً براي تنويرافكارعمومي وآشنايي هرچه بيشترعلاقمندان دراين سايت درج ميگردد
اميد است اين اقدام درجهت رفع نگراني وپاسخ گويي به ابهامات شما عزيزان مؤثربوده وگامي هرچند .كوچك درجهت شفاف سازي مراودات مالي باشد

نقل مطالب با ذکر منبع آزاد می باشد

تقريباً سي سال پيش كل دبي امروزي بياباني بيش نبود كه فقط جاي كاكتوسها وعقرب بوداواسط قرن هجدهم جايي كه مردم به صيد مرواريد مشغول بودند، روستايي كوچك ساخته شد كه به زودي محل تجمع مهاجرين سرگرداني شد كه درجستجوي بخت واقبال به آنجا آمده بودند.
آنها اسم يك نوع ملخ محلي رابرآن نهادند كه هرچه دم دستش مي آمد ميخورد « دابا »شهربزودي بوسيلة نيروي دريايي انگليس تسخيرشد. درسال 1971همينكه انگليسي ها عقب نشيني كردند ، شيخ دبي تصميم گرفت كه با شش امارت دور و برش متحد شده و« امارات متحدة عربي » را تشكيل دهد.
دبي درمقايسه با همسايه خود ( ابوظبي) فقط چند قطره نفت دارد ، بنابراين بازهم شيخ تصميم گرفت براي درآمد چيزي بسازد كه دائمي باشد .
شهري كه مركزتورسيم وخدمات تجاري باشد ، او تمام دنيا را دعوت كرد تا با پولهاي عاري ازماليات خود به آنجا بيايند.
تغيير وتحولاتي كه دركمترازده سال درمنطقه رخ داد، بزرگترين فرصت را دراختياردبي گذاشت تا آنجا به مركزمعاملات سياه وسفيد وزد وبندهاي بين المللي تبديل شود .
انقلاب 57وفروپاشي حكومتي كه خود را ژاندارم منطقه مي دانست ، حمله نظامي شوروي سابق به افغانستان ، شروع جنگ ايران وعراق وشدت گرفتن عداوت ودشمني نظام نوپاي اسلامي با غرب ودول متمايل به آن ، همه وهمه رونق تجاري واقتصادي چشم گيري را براي دبي به ارمغان آورد.
به اين ترتيب شيوخ محلي كه طبق قوانين جاري با كلية سرمايه گذاران خارجي شريك هستند ، با بازنمودن درها ، نه تنها فرصت مناسبي جهت تجارت معمول را فراهم نمودند ، بلكه با منتفع شدن ازفعاليت هاي غيرقانوني وسياه ، دبي رابه مركزمعاملات پشت پرده وزدو بندهاي سازمان هاي
اطلاعاتي، گروههاي تروريستي وفعاليت هاي مافيايي قاچاق انسان وفساد وفحشا مبدل نمودند .دبي اكنون يكي ازبزرگترين وشناخته شده ترين مراكزپول شويي جهان مي باشد جريا ن معاملات پول نقد وامكان حمل ونقل چمداني درهم ودلاردردبي ، اين فرصت را فراهم نموده است تا ميليونها دلاردرآمد ناشي ازفعاليت هاي تبهكارانه ، رشوه خواري ، فساد وزد وبند جهت پولشويي و ورود به تجارت به ظاهرقانوني جهت فعاليت درعرضة ساختمان سازي وتجارت راهي دبي گردد.
حوادث پس از11 سپتامبروافشاي ارتباط گروههاي تروريستي با شيوخ مرتجع منطقه ، اكنون توجه سيستم بانكي وسازمانهاي ناظربين المللي رابه اين كانون فساد ونقل وانتقالات مالي آن به شدت جلب نموده است .
متأسفانه تشديد تحريم هاي بين المللي برعليه بانكهاي ايران وعدم امكان نقل وانتقال پول به طورمستقيم ازداخل ، باعث گرديد تا بخش عمدة معاملات مالي وتجاري ونقل وانتقال پول ازداخل به دبي منتقل شود.
نيازبه جابجايي پول نقد وتسريع درانجام معاملات بدون رعايت تشريفات قانوني باعث رشد خيره كننده صرافي هاي غيرمجازدر دبي شد.
اكنون بخش عمده اي ازمركزتجاري شهر دبي دراختيار صرافاني ست كه تحت عنوان شركتهاي تجاري و حمل ونقل ، صادرات و واردات وغيره به نقل وانتقال پول وفعاليت پولشويي مشغولند.
درشرايطي كه بدليل فشارهاي بين المللي ونظارت هاي قانوني عملاً امكان هرگونه نقل وانتقال پول جهت صرافي هاي مجازومعتبر به شدت محدود شده است ، شركتهاي قارچ گونه اي كه هرروز
دردبي ثبت مي كردند پس ازچند ماه يا حتي چند سال فعاليت صرافي با ميليونها دلارپول مردم ناپديد شده ويا اعلام ورشكستگي مي نمايند:
پس ازبحران مالي اخير و ورشكستگي صنعت ساختمان سازي دردبي تقريباً روزي نيست كه ازگوشه وكناردبي زمزمة ورشكستگي اين يا آن صرافي كه پول مردم را درصنعت ساختمان سرمايه گذاري نموده به گوش نرسد.
متأسفانه مردم مالباخته اي كه ازطريق صرافي هاي مستقردرداخل ايران ( تهران وشهرستانها) مبادرت به نقل وانتقال پول از دبي مي نمايند درچنين وضعيتي هيچگونه راه چاره اي جهت دسترسي به پول خود ندارند .
سرگرداني وتجمع اعتراضي اين مالباختگان درجلو تعدادي ازصرافي هاي شناخته شده درتهران منجربه آن شده است كه اخيراً هشدارهاي متعددي توسط مراجع مسئول درمورد خطرات انتقال پول ازطريق صرافي هاي مستقردردبي صادرگردد.
درمواردي نيزكه نقل وانتقال پول انجام شده است، حساسيت بانكهاي معتبراروپايي وكانادايي به ارسال پولهايي با مبدأ دبي بعضاً باعث بروز مشكلات عديده اي جهت هموطنان عزيزميگردد.
صرفنظرازتأخيرات طولاني درارسال پول ، برگشت دادن پول ارسالي ، بلوكه نمودن آن ، پرسشهاي متعدد ازگيرنده درمورد منشأ ومبدأ پول ارسالي ودلايل ارسال وزمينة مصرف آن از مشكلاتي ست كه هموطنان عزيزبه صورت روزمره باآن درگيرهستند.
درمواردي نيزپس ازواريزوجه ارسالي به حساب گيرنده ، سروكلة پليس پيدا شده ودرمورد ارتباط
بين فرستنده ازدبي وشخص گيرنده تحقيق مي نمايد، درحاليكه شخص گيرنده دراينجا هيچگونه اطلاعي ازهويت فرستنده واقعي ندارد.
دراين گونه موارد چه بسا پول ارسالي كه داراي منشأ غيرقانوني وسياه مي باشد مجدداًتوقيف وبلوكه مي گردد.
عدم امكان ارائه مدارك مستند وصورتحساب معتبربه مراجع قانوني وقضايي دركانادا درمورد منشأ وجه ارسالي واثبات آنكه اين مبلغ درآمد تلقي نمي گردد، ازديگرمشكلاتي ست كه هموطنان ما بعدها ودرمواجه با اين مراجع باآن دست به گريبان خواهند بود.
آنچه كه ذكرشد صرفاً بخش كوچكي ازمشكلات عديده اي ست كه اين روزها هموطنان عزيز ما درمسير نقل و انتقال پول ازدبي ويا منابع نا شناخته ديگر با آن مواجه هستند ومادرتجربة روزمره خود به كرات با آن برخورد مي نمائيم .
شاد و سالم باشيد

درشمارة پيش درارتباط با تحريم هاي شوراي امنيت وبازار آشفته ارز مطالبي را باشمادوستان عزيزدرميان نهاديم .
درمجموعه مقالاتي نيزدرگذشته به مقولة پولشويي وتعاريف آن پرداختيم .
اين مقالات هم اكنون دربخش فارسي وب سايت مادراختيارعلاقمندان مي باشد.
پول سياه اصطلاحاً به پولهايي گفته مي شود كه ازفعاليتهاي غيرقانوني وتبهكارانه بدست مي آيد.
درآمدهاي ناشي ازتوزيع مواد مخدر، رشوه خواري ، قاچاق انسان ،دزدي و……. همگي درزمرة پول سياه و كثيف تلقي مي گردند.
نقطة مقابل آن پول سفيد است كه ناشي ازفعاليتهاي قانوني و شرافتمندانه بوده وبارعايت ضوابط قانوني وازمسيرمجازنقل وانتقال يافته است .
پول سياه ، تحت هرشرايطي ماهيتي غيرقانوني وغيرمجازدارد، حتي اگرازطرق قانوني نظيرسيستم بانكي ويا صرافي هاي مجازانتقال داده شود، چنين پولي همواره مي تواند مورد پيگرد قانوني قرارگيرد.
اما پول سفيد ميتواند درصورت قرارگرفتن درمسيرهاي نقل وانتقال غيرقانوني وعدم رعايت ضوابط تغييرماهيت داده وبه پول آلوده وخاكستري تبديل ميگردد.
چنين پولي عليرغم داشتن منشأ قانوني وسالم ، فاقد شناسنامه ومستندات لازم جهت ارائه به مراجع قانوني ست .
بااين مقدمه مطلب را ادامه مي دهيم .
آشفتگي اخيردربازارارز، محدود شدن مسيرنقل وانتقال پول ازطرق قانوني ومسدود شدن حسابهاي بانكي بخشي ازصرافي ها ، همگي دست به دست هم داده اند تازمينه رابراي عرضة پولهاي سياه ورواج غيرقانوني نقل وانتقال پول فراهم نمايند.
درروزهاي اخيرملاحظه كرديم كه تحت پوشش هاي آژانس هواپيمايي ، سوپرماركت ، فرش فروشي ، شركت واردات وصادرات و……..افراد مبادرت به نقل وانتقال پول ومعاملات صرافي نموده و دربسياري موارد مقاديرقابل توجه پول به صورت نقد به آدرس مشتري تحويل ميگردد.
متأسفانه برخي ازهموطنان عزيزبدليل اختلاف قيمت اين ارزها باقيمت هايي كه توسط صرافي هاي مجازوازطرق قانوني انتقال ميگردد، ازاين روش استقبال نموده ونا آگاهانه به تشويق ، ترويج وتسهيل فعاليت هاي غيرقانوني وتبهكارانه كمك مي نمايند.
اين وجوه ازآنجا كه خارج ازنظارتهاي قانوني تأمين مي گردند وخارج ازضوابط انتقال مي يابند ميتوانند هرگونه منشأ غيرقانوني وتبهكارانه داشته باشند.
قرارگرفتن درچنين مسيري ومبادرت به انتقال پول با اين روشها نه تنها ثروت ودارايي شما را كه درطي سالها كارشرافتمندانه بدست آمده درمعرض آلودگي وخطرقرارميدهد ، بلكه شماراازدسترسي به اسناد ومدارك قانوني جهت ارائه به مراجع ذيصلاح درمواقع ضروري محروم مي نمايد.
درتجربة روزانة خود مشتريان زيادي را ملاحظه مي نمائيم ، كه پس ازگذشت چند سال به ما مراجعه نموده وتقاضاي دريافت صورتحسابهاي خود جهت ارائه به دادگاه ، بانك ، اداره ماليات ويا ادارة مهاجرت رادارند .
براي مهاجرين هنگام خريد خانه ويا بروز اختلاف حقوقي بين شركاء ، اعضاي خانواده ودوستان معمولاً به ارائه مستندات وصورتحسابهاي معتبرمبني برمنشأ ومنبع پول وچگونگي نقل وانتقال آن دارد .
مسلماً كساني كه دارايي ها خودرا ازكانالهاي غيررسمي وغيرمجاز انتقال ميدهند درمواقع لزوم قادربه دفاع وارائه مدارك ومستندات لازم نيستند ودرصورت ارائه مدارك مخدوش ابتدائاًبايد پاسخگوي مسئوليتهاي خود درمورد عدم رعايت مقررات مربوط به نقل وانتقال ارز ميباشند.
اين كوچكترين مشكلي ست كه بدليل انتقال پول ازكانالهاي غيررسمي بروز مينمايد.
مصادره نمودن وجوه نقدي كه منشأ تبهكارانه داشته اند ويا مسدود نمودن موجودي حساب پس ازسپري شدن چند ماه ازنقل وانتقال پول ومراجعه وسرگرداني بين دادگاه وپليس ازديگرتبعات انتقال پول بدين روش مي باشد.
اين مقاله زنگ خطري ست كه مارا هشيارمي نمايد كه نسبت به موضوع انتقال پول ساده انديش وسهل انگارنباشيم.
اعتبار، دارايي ، وقت وآرامش مابسياربا ارزشترازآن است كه باساده انديشي خودرا قرباني سوءاستفاده هاي سودگرانه نمائيم.
شادو پيروز باشيد

تغييرناگهاني نرخ ا رز و ايجاد آشفتگي دراقتصاد
قطعنامة اخيرشوراي امنيت واعمال تحريم هاي گسترده درمبادلات اقتصادي وبازرگاني، تغييرناگهاني نرخ ارزرابه موضوع اصلي جامعة مهاجرايراني ونگراني آنها مبدل نموده است .
واقعيت آن است كه تحريم هاي اعمال شده بيش وپيش ازآنكه مستقيماً كاهش درآمدهاي ارزي ازطريق كاهش خريد نفت را نشانه رود ، توجه خود را معطوف به محدود ومسدود نمودن مراودات مالي ونقل وانتقال پول نموده است .
بديهي ست تازمانيكه كاهش فروش نفت وبه تبع آن كاهش درآمدهاي ارزي اتفاق نيفتاده باشد ، دلیل موجهي براي تغييرناگهاني نرخ ارزوجود ندارد.
كاهش فروش نفت نيزصرفاً به دلیل اختلال فني درتوليد ويا خودداري ازخريد نفت مي تواند اتفاق بيفتد.
هرچند اعمال تحريمهاي اقتصادي مي تواند حفظ سطح توليد فعلي را ازنظرفني بادشواري هايي مواجه نمايد،
اما به نظرمي رسد كه قيمتهاي رقابتي وارزان نفت ايران انگيزه هاي لازم رادرخريداران حتي درصورت تحريم نيزحفظ نمايد.
درچنين شرايطي رويكرد دولت جهت استفاده ازتوان داخلي صنعتگران ، توليد كنندگان وپيمانكاران به منظورمقابله با آثارتحريم ونتيجتاً نيازبه تبديل درآمدهاي ارزي به ريال چه بسا كاهش قيمت رسمي ارزرانيزبدنبال داشته باشد.
بااين همه بحث افزايش نرخ ارزياكاهش ارزش پول ملي ، موضوعي ست كه مدتهاست توسط بخشي ازكارشناسان اقتصادي وصادركنندگان درجهت افزايش صادرات غيرنفتي مطرح وپيگيري ميگردد.
دراينجا بطورخلاصه نگاهي داريم به گزارشي كه دراين ارتباط درسايت « ايران اكونوميت »درج گرديده است .
براساس اين گزارش به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه وسازوكارتعيين نرخ ارزو نحوة تخصيص آن بين بخشهاي اقتصادي درهركشوروجود دارد رژيم ارزي اطلاق مي شود ورژيمهاي ارزي بشرح زيرتعريف ميگردند:
1- رژيم ارزي ثابت : دراين نوع رژيم ارزي نرخ برابري پول يك كشوربايك پول خارجي ويا سبدي ازپولهاي خارجي قفل مي شود ومعمولاً ازآن به عنوان ناكارآمدترين نظام ارزي ياد ميشود.
2- رژيم ارزي شناورمديريت شده : دراين رژيم نرخ ارزبا توجه به عرضه وتقاضاي ارزنوسان ميكند وبانك مركزي درقالب يك روش ازقبل تعيين شده نوسانات نرخ ارزرامحدود وكنترل ميكند.
3- رژيم ارزي شناورآزاد : دراين نوع رژيم ارزي ، نرخ ارزبرمبناي عرضه وتقاضاي روزانه ارزحركت مي كند وبانك مركزي دربازارارزدخالت نمي كند.
اماواقعيت آن است كه كاهش ارزش پول ملي بلافاصله وبلاواسطه به افزايش صادرات ودرآمدهاي صادراتي منجرنخواهد شد.
جهت تحقق اين موضوع پيش شرط ها وپيش فرض هايي نظيراستقلال صادرات ازواردات ، ثبات سطح قيمتها ، توليد وظرفيت توليدي ، ثبات نرخ بهره وسطح اشتغال مداخله دارند كه تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه شرايط اقتصاد ايران با فرضيات مذكورسازگاري ندارد.
به عنوان نمونه مي توان به عدم استقلال صادرات ازواردات اشاره نمود كه بيش از85درصد واردات را كالاهاي سرمايه اي وواسطه اي تشكيل مي هد ولذا كاهش ارزش پول ملي مي تواند ازكانال گران شدن اين نهاده ها منجربه كاهش توليد وافزايش قيمت توليد ات داخلي گرديده وجذابيت هاي صادراتي كالاهاي توليد شده را كاهش دهد.
مطالعات ومشاهدات آماري دهة 80-1370نشان مي دهد كه افزايش نرخ برابري ارزمنجربه تغييربسيارجزيي ويا حتي عدم تغييرصادرات غيرنفتي مي شود.
هم چنين اين مطالعات نشان مي دهد كه افزايش نرخ برابري ارزمنجربه افزايش سطح عمومي قيمتها ( تورم ) مي شود.كه اين امر مي تواند به عنوان يك محدوديت جدي دررشد صادرات مطرح شود ومي تواند تمام آثارمثبت افزايش نرخ برابري ارزبرصادرات را زايل كند.
همين مطالعات نشان مي دهد كه افزايش نرخ برابري ارزمنجربه كاهش توليد ناخالص داخلي ميشود.
بديهي ست درشرايطي كه با افزايش نرخ ارز، صادرات افزايش نيابد وتوليد ناخالص داخلي نيزكاهش يابد، ايجاد فرصتهاي اشتغال ومبارزه با بيكاري امكان پذيرنخواهد بود.
ازطرف ديگردرشرايط كنوني بيش ازنيمي ازمنابع درآمدي دولت به نرخ ارزودرآمدهاي نفتي وابسته است .
براين اساس گروهي معتقدند كه چنانچه نرخ ارزازيك حدي پايين ترتعيين شود منجربه بروزكسري بودجه مي شود، اما نبايد فراموش كرد كه افزايش نرخ ارزنيزداراي آثارمنفي وتبعات نامطلوب ديگربرمتغيرهاي كلان اقتصادي ست كه درنهايت منجربه كسري بودجة بيشتري شده ونتيجتاًتنظيم سياستهاي ارزي با نگرش بودجه اي را فاقد توجيه علمي مي نمايد.
بنابراين با توجه به اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها وآثارتورمي آن برجامعه درسال جاري ونيزآثارسوء افزايش ناگهاني قيمت ارز، به نظرنمي رسد كه درشرايط حاضردولت انگيزه اي جهت تغييرناگهاني قيمت ارزوافزايش نارضايتي عمومي درشرايط عدم ثبات سياسي را داشته باشد.
فراموش نكنيم كه افزايش قيمت دلارآمريكا وكانادا درمقابل ريال صرفاً بدليل تضعيف يورو وتغييرنرخ برابري آن دربازارجهاني درمقابل دلارآمريكا مي باشد.
بعنوال مثال در29 خرداد 1387ارزش برابري ارزهاي مذكوردرمقابل ريال به نقل ازسايت بانك ملي بشرح زيربوده است :
دلارآمريكا 9370ريال ، دلاركانادا 9169ريال ويورو 14440 ريال قيمت همين ارزها در29خرداد 1389بدينشرح مي باشد:
دلارآمريكا 10410ريال ، دلاركانادا 10199ريال ويورو 12902ريال باتوجه به رژيم ارزي ايران (نرخ شناورمديريت شده ) ملاحظه ميگردد كه درمقابل افزايش ارزش دلارآمريكا به ميزان 11درصد ، ارزش يورو نيزبه ميزان 11درصد كاهش يافته است ودرصورت تقويت مجدد ارزش برابري يورو درمقابل دلارآمريكا ، مجدداً نرخ برابري دلارآمريكا درمقابل ريال نيزكاهش خواهد يافت
شاد وپيروز باشيد

صرافان گوهرشناس
آه آه ازدست صرافان گوهرناشناس
هرزمان خرمهره را بادربرابرمي كنند
« حافظ»
دواتفاق وچند درس
قسمت سوم
اتفاق ديگري كه د رسطح شهرونكوور اخيراً رخ داد، كشف شبكة گسترده اي بود كه باتهية درفت هاي ( چك بانكي ) جعلي با مبالغ حدود پنج هزاردلاربه صرافي ها مراجعه نموده وبه بهانة خريد ارزهايي مانند يورو و پوند آنها را مصرف مي نمودند .
خوشبختانه همكاري قابل تقديرصرافي هاي ايراني باعث گرديد كه اين ترفند درقدمهاي اوليه با شكست مواجه گرديده واين گروه تبهكاركه عمدتاً ازبانواني ازمليت هاي مختلف تشكيل شده بود دراقدامات خود با ناكامي مواجه گردد.
آنها با دردست داشتن يك فقره درفت درساعات پاياني كاروتعطيلي سيستم بانكي به صرافي مراجعه نموده وتقاضاي خريدارز داشتند.
با اطلاع رساني به موقع همكاران ، دونفرازاعضاي باند كه متأسفانه يك نفرازآنها دخترخانمي ايراني بود دريك صرافي در نورت ونكوور دستگيروتحويل پليس گرديدند . متعاقب آن پرونده هاي مشابهي درشهرهاي وست ونكوور، پورت مودي وكوكيتلام نيزتشكيل گرديد كه هم اكنون توسط گروهي ازكارآ گاهان زبده دردست پيگيري مي باشد.
جالب اينجاست كه در دو مورد كه درفتهاي مذكورجهت وصول به بانك سپرده شده بود ، سيستم بانكي نيزتا چند روز متوجه جعلي بودن درفتهاي ارائه شده نگرديد.
بديهي ست كه چنين فعاليت تبهكارانه اي نمي تواند منحصربه چند نفري كه جهت مصرف آنها به صرافي ها مراجعه نمودند باشد وقطعاً شبكه گسترده اي با پشتوانه وتجهيزات لازم اين فعاليت ها را سازماندهي نموده وازطريق افراد دون پايه ودرقبال پيشنهاد مبالغ جزيي نسبت به مصرف آنها اقدام مي نموده اند.
وجود چنين پديده هايي درشهرونكووركه سالهاست بعنوان بهترين شهردنيا جهت زندگي ، مقام اول راكسب مي نمايد، مارا متوجه مي سازد كه همواره با هشياري وآگاهي با مسائل مواجه شده وازموضوعاتي نظيرگروههاي مافياي مسلح ، شبكه هاي بخش مواد مخدر، جعل ، كلاهبرداري وسرقت غافل نشويم .
بالطبع صرافي ها بدليل سروكارداشتن با پول نقد درمعرض بيشترين ريسك وخطرات ناشي ازفعاليتهاي مجرمانه هستند، امااين موضوع به مفهوم آن نيست كه گروه هاي تبهكارازسايراقشاراجتماعي غافل شده وخطري آنها را تهديد نمي كند .
بنابراين هموطنان عزيز، فارغ ازچهرة آرام وطبيعت زيباي ونكوور، بايد همواره متوجه انواع واقسام دامهايي كه به هرترتيب جهت آنها فراهم مي شود بوده وبا هشياري وتحقيق وبررسي نسبت به موضوعات ناشناخته برخورد نمايند.
ارسال نامه هايي به نام وآدرس شما كه حاكي ازبرنده شدن يك جايزه چند ميليون دلاري دريك قرعه كشي درگوشه اي ازجهان است ، ارسال يك ايميل كه حاكي ازوجود يك سپرده بلاصاحب دريك بانك مثلاً آفريقايي ست وحتي خنده آورترازهمه ارسال ايميلي ازطرف همسرسابق نلسون ماندلا كه ازشما تقاضاي كمك جهت خروج ثروت خود ازآفريقاي جنوبي وپرداخت سي درصد آن به شما مي كند ونيزدهها تقلب وفريبكاري اينترنتي وسوء استفاده ازكارتهاي اعتباري همه نشانگرآن است كه جامع مدرن درمعرض ترفندهاي تبهكارانه جديدي هستند كه درگذشته سابقه وذهنيتي نسبت به آنها وجود نداشته است .
همانگونه كه علم برشكي درمقابل ويروسهاي جديدي نظيرHIV و بيماري ايذز زانومي زند ، سيستم هاي امنيتي وپليسي نيزدرمقابل نوآوري هاي تبهكارانه ضعيف وآسيب پذيرمي باشند.
مواجه با پديدة درفتهاي جعلي كه قبلاً نيزسابقه داشته است ما را مجدداً هشيارنمود كه نسبت به دادوستدهاي خود با حساسيت ودقت بيشتري مواجه گرديده وبررعايت نكات ايمني تأكيد ورزيم .
حضوردخترخانمي هموطن درشبكه مذكورنشان مي دهد كه ايراني بودن ، هموطن بودن ويا هم شهري بودن نيزبراي آنكه ما ساده لوحانه قرباني يك فعاليت مجرمانه نشويم كافي نمي باشد.
هموطني كه باعجله به صرافي مراجعه مي نمايد وتحت عنوان نيازفوري طلاي 14 عيارخودرا به جاي طلاي 18 عيارفروخته وبه تلفنهاي بعدي نيزجوابي نمي دهد.

هموطني كه تحت عنوان خيريه پول به ايران حواله مي كند وبعد جهت تسويه حساب مراجعه نمينمايد.
هموطني كه به شما چك مي دهد وبعداً چك او برگشت مي خورد.
هموطني كه بصورت تلفني درخواست ارسال وجه جهت خانواده اش دارد وبعداًمحل شما واسم شما را فراموش مي نمايد.
هموطني كه وقتي پول اوكم است انتظاردادن اعتباردارد ولي بعداً پشت سرخود را نگاه نمي كند.
هموطني كه مي گويد مادرم دربيمارستان است وپول را با پيك بفرستيد وبعد ازچند ماه به شما مراجعه مي كند ومي گويد اين تراول كه فرستاديد تقلبي است و وجه آن را مجدداً پس مي گيرد.
هموطني كه ………..
ودهها نمونة ديگر، همگي بيانگرآن است كه حضورافراد مختلف درجامعه، سيستم هاي اجتماعي را وادارمينمايد كه با اعمال بدون استثنأ قوانين ومقررات ، امكان سوء استفاده را ازمعدود افراد مختلف سلب نمايد.
اعمال چنين مقررات وقوانيني به هيچ وجه به مفهوم عدم اعتماد وبي اعتباري آحاد جامعه نميباشد ، بلكه ازآنجا كه معياروضابطه قطعي ومشخصي جهت تشخيص حسن نيت ويا سوءنيت افراد دردسترس وجود ندارد وپيشاپيش نمي توان ديگران را مورد قضاوت قرارداد، بنابراين رعايت اين ضوابط ومقررات باعث ميگردد كه نه تنها امكان سوء استفاده فراهم نگردد،بلكه زمينة رشد اين گونه فعاليت ها ونيزسوءاستفاده ازاعتماد عمومي فراهم نشده واززيانها وخسارات مادي بعدي نيزجلوگيري بعمل آيد.
متأسفانه تجارب قبلي نيزنشان داده است كه درسيستم حقوقي وپليسي كانادا ، اصل مهم پيشگيري ازوقوع جرم ميباشد ومتأسفانه درصورت وقوع تخلف بويژه دربخش تخلفات مالي،مالباخته ازكمترين حمايت حقوقي جهت وصول مال خود برخوردارمي باشد.
بهمين دلیل پس ازتحمل زيانها وخسارات ناشي ازسهل گيري دررعايت مقررات كه نمونه هايي ازآن ذكرشد امروزما :
*پس ازدريافت هرگونه درفت ازمشتري آن را به تأييد بانك صادر كننده رسانده وسپس نسبت به ارائه خدمات اقدام مي نمائيم .
* ازاجراي دستورات تلفني ، پذيرش چك معمولي وارسال وجه درب منزل افراد خودداري مي كنيم
* درصورت واريزوجه به حسابهاي ما، ازصحت واريزي بايد مطمئن بشويم .
اگرچه برخلاف ميل قلبي چنين رويه اي خدمت رساني ما به جامعه را محدود مي سازد، اما درمقابل با جلوگيري ازتحمل زيانهاي مالي ، امكان ادامة حيات وخدتمگزاري درازمدت را فراهم نموده وازمخدوش شدن رابطه با مشتريان نيزجلوگيري مي نمايد.
شاد وسرفرازباشيد

صرافان گوهرناشناس 4
آه آه ازدست صرافان گوهرناشناس
هرزمان خرمهره را بادربرابرمي كنند
حافظ
دواتفاق وچند درس – قسمت دوم
درشمارة پيش گفتيم كه تبهكاران وفعالان معاملات مواد مخدروجوه ناشي ازاينگونه معاملات را به صورتهاي مختلفي نقل وانتقال مي نمايند كه محتمل ترين اشكال آن استفاده ازاعتماد درروابط دوستان ، صرافان غيرمجازوصرافان مجازمي باشد.
دراين شماره ، به فعاليت صرافان غيرمجازدراين زمينه مي پردازيم .
درحرفة صرافي نيزمانند سايرحرفه ها عده اي كه فعاليت قانوني وضابطه مند را برنمي تابند وحاضربه قبول مسئوليتها ، تعهدات وهزينه هاي آن نيستند ، بدون داشتن مجوزقانوني اقدام به نقل وانتقال پول مي نمايند.
دراينجا نيزعده اي بدون داشتن اين مجوزها ونيزبدون داشتن محل رسمي كسب وكاربه نقل وانتقال پول وبعضاً واسطه گري ودلالي جهت صرافي هاي مجازمشغول هستند.
اين افراد به لحاظ آنكه هيچگونه سرمايه گذاري اعتباري جهت كسب وكارخود ننموده اند وهيچگونه هزينه اي دراين زمينه متقبل نشده اند ، نتيجتاً هيچگونه نگراني نسبت به ازدست رفتن موقعيت حرفه اي خود ندارند وبه لحاظ يك فعاليت زيرزميني ، آمادگي مناسب جهت مشاركت درفعاليتهاي پولشويي وتبهكارانه رادارند آنها ازآنجا كه تحت نظارت رسمي سازمانهاي دولتي نيستند ازهرگونه ثبت وضبط قانونمند فعاليت خود مبري ومعاف ميباشند وهمين موقعيت مناسبي جهت آنها فراهم
مي نمايند تا باهمكاري با گروههاي تبهكاردرواقع مسئوليت تأمين مالي ونقل وانتقال پول را جهت آنها فراهم نمايند.
با لطبع اين افراد همكاران ومشتريان خودرانيزدرهردوسوي بازار( اينجا وايران) پيدا مي نمايند وآگاهانه جهت تسهيل مبادلات پول كثيف امكانات لازم را فراهم مي كنند.
هم اكنون بخش عمده اي ازصرافي هاي زيرزميني وغيرمجازدرايران درمحدوده سبزه ميدان تهران ونيزحاشيه خيابانهاي فردوسي وجمهوري فعال بوده وبه كسب وكارمشغولند وحوا له هاي نقدي خودرا درمبالغ كلان ازطريق دلالان وواسطه ها درسايركشورها جابه جا مي كنند.
هرچند پولهاي كثيف درنهايت جذب سيستيم بانكي وبازارهاي رسمي ( نظيربازارسهام وغيره …….) گرديده ودرچرخة مبادلات قانوني وارد ميگردند، اما صرافان غيرمجازعمدة فعاليت خودرادرمرحلة اول بصورت مبادلة پول نقد انجام مي دهند.
اين افراد اگرچه خود آگاهانه به اين كاراقدام مي كنند اما چاره اي ندارند كه جهت جلب اعتماد مشتريان عادي وبي اطلاع باظاهرسازي وچه بسا درپوشش كسب وكاري قانوني وظاهراً معتبربه اين كارمبادرت نمايند.
بنابراين هموطنان عزيزبايد به اين نوع نقل وانتقال هاي پول كه معمولاً با قيمت هاي ارزانترو وسوسه انگيزپيشنهاد ميگردد هشيارانه توجه نموده وازافتادن به دام فريبنده اي كه براي آنها گسترده مي شود اجتناب نمايند .
هرگونه نقل وانتقال پول ازمنابع غيررسمي ونداشتن صورتحساب معتبربه مثابه خريد يك دارايي بدون سند وشناسنامه مي باشد، كه پاسخگويي منبع ومنشأ آن تبعات ومشكلات قانوني غيرقابل پيش بيني بدنبال دارد.
اما تبهكاران ازمسيرهاي ديگري نيزجهت جابجايي پول هاي كثيف خوداقدام مي نمايند.
اين مسيروسوء استفاده ازصرافي هاي مجاز ميباشد.
صرافي هاي مجازبدليل حضوررسمي وعلني دربازارپول ، اولين نقطه تماس وارتباط گروههاي تبهكارهستند.
اين گروهها درجريان بررسي وتحقيق معمولاً به صورت غيرمستقيم با صرافي ها ارتباط برقرار نموده وآمادگي صراف را جهت همكاري ومشاركت ارزيابي مي نمايند.
پيشنهاد نقل وانتقال ماهانه مبلغ كلاني پول بصورت نقد وبا قيمت مناسب وبدون نيازبه صورتحساب اولين درخواست آنها ميباشد.
وجود منافع ده تا بيست درصدي درمقايسه با حق الزحمة ناچيزاما قانوني وشرافتمندانه ، تعداد كمي ازصرافان طمع كاروكم جنبه را وسوسه مي نمايد تا جوازكسب خود را ووجه المصا لحه مشاركت درفعاليت هاي غيرقانوني وپولشويي قراردهند.
بالطبع اين صرافي ها با اتكاء به تجربه وتسلط خود نهايت تلاش را مي نمايند تا كوچكترين ردپايي ازفعاليت آنها برجاي نماند وچه بسا دراين رهگذرازواسطه ها ودلالان سرپايي درخارج ازحوزة كسب وكارخود جهت انجام معامله استفاده نمايند.
متأسفانه آثارزيانباراينگونه فعاليت هاي غيرقانوني توسط صرافان مجازفقط متوجه آنها نمي شود بلكه مشتريان شريف وبي گناهي را كه تحت تأثيرتبليغات كاذب ورفتارهاي ريا كارانه جذب آن صرافي گرديده وپول نقد خود را بااطمينان دراختيارآنها قرارداده اند نيزمتضررخواهد نمود.
بايد توجه داشت كه اتفاق يك بارمي افتد وهمان يك بارصدها برابرشما رابيشترازآنچه ظاهراً«ارزانتر» خريداري نموده ايد متضررخواهد كرد.درصورتي كه يك صرافي مجازمبادرت به عمليات پولشويي نموده ومورد پيگرد پليسي قرارگيرد نه تنها تمام وجوه دراختياربلوكه ومسدود خواهد شد بلكه كلية معاملات ومبادلات مالي انجام شده نيزپيگيري و ردگيري شده ودرهرحسابي كه باشد مسدود خواهد شد.بايد توجه داشت كه سيستم پيگري هاي پليسي دراينجا متفاوت باكشورما مي باشد.دراينجا ديده شده است كه چه بسا ماهها وسالها يك صرافي تحت نظارت وكنترل نامحسوس پليسي قرارداشته وصرفاً پس ازجمع آوري اسناد ومدارك كافي اقدام قانوني انجام شده است .
لازم به ياد آوري ست كه هدف اين مقاله زيرسؤال بردن تبليغات واقعي جهت معرفي خدمات صادقانه يك مؤسسة مالي نمي باشد وهم چنين با رقابت سالم دربالابردن كيفيت خدمات وكاهش معقول هزينه ها درجهت كاهش قيمت ها هيچگونه مخالفتي ندارد .
مخالفت ما با گندم نمايان جوفروشي است كه بارريا كاري وسوء استفاده ازاعتماد مردم ، دارايي آنها رابه خطرانداخته ودامن حرفة شريف صرافي را لكه دار مي نمايند.
هموطنان عزيزبا بررسي سوابق ، پيشينه وعملكرد صرافي ها بايد هشيارانه مبادرت به معامله ونقل وانتقال پول نموده وميزان پاي بندي هرمؤسسه مالي به مقررات وقوانين را ارزيابي نمايند.
دراين راستا توصيه ميگردد كه جهت هرنقل وانتقال پول اعم ازنقدي وغيرنقدي تقاضاي صورتحساب نموده ودركلية موارد پول را ازحساب بانكي صرافي دريافت ويا به آن حساب سپرده نمائيد .
اجازه ندهيد كه به بهانة تسريع دركارويا هرتوجيه ديگري ازحسابهاي افراد ثالث وناشناخته به حساب شما پول واريزشود ويا احياناً ازشما درخواست شود كه به حساب ديگري به غيرازصرافي پول واريزنماييد.
اين كارمفهومي به جزمبادرت به يك عمل غيرقانوني نداشته كه شما ناخواسته درگيرآن شده وتبعات غيرقابل پيش بيني آن را متحمل خواهيد شد.
درشرايط دشوارتحريم اقتصادي، زحمات كلية همكاراني را كه قبول مسئوليت نموده وبه جامعة ايراني خدمت ميكنند ارج ميگذاريم واميدواريم معدود صرافان گوهرناشناسي كه آگاهانه به عمليات
پولشويي مبادرت مي نمايند ازمنافع سرشارولي كوتاه مدت اينكارصرفنظرنموده وازتسهيل فعاليتهاي مجرمانه وتبهكارانه امتناع نمايند.قطعاً عملكرد درخشان جامعه فرهيخته ايراني دركلية عرصه هاي علمي وهنري تحت الشعاع فعاليت هاي تبهكارانه معدودي قرارنخواهد گرفت.
شادو پيروز باشيد

صرافان گوهرشناس ۳
آه آه ازدست صرافان گوهرناشناس
هرزمان خرمهره را بادربرابرمي كنند
حافظ

دواتفاق وچند درس
دردوسه هفته گذشته ، دواتفاق كه مرتبط با حرفه صرافي و جامعة ايراني ساكن ونكووربود ، جلب توجه نمود.
كشف مواد مخدرارسالي ازايران وارائه چكهاي بانكي ( درفت ) جعلي به صرافي ها، دوحادثه اي بود كه نگارنده را برآن داشت تا برداشت خود ازاين اتفاقات را باشما درميان بگذارد.
كشف بزرگترين محمولة موادمخدر( 56كيلو ترياك ) درايالت بريتيش كلمبيا* كه درسنگ قبري جاسازي شده وازايران ارسال شده بود،سرتيتراخباررسانه هاي گروهي درروزهاي گذشته را به خود اختصاص داد.
بررسي دلايل وانگيزه هاي چنين اقداماتي كه قطعاًچيزي جزانگيزه هاي سوداگرانه  نمي باشد وهم چنين آسيبهايي كه به اعتباروحيثيت جامعة مهاجرايراني واردمي شود دراين مقوله نمي گنجد درهرصورت درهرجامعه اي اعم ازمهاجروغيرمهاجر، عده ي  معدودي فعاليت هاي تبهكارانه را به عنوان راه ميان بري جهت دسترسي به ثروتي هرچند نامشروع برمي گزينند.
اما اگركمي جدي تربه موضوع نگاه  كنيم درمي يا بيم كه همة مهاجرين به كانادا فرهيختگان سياسي ، علمي وفرهنگي يا كارآفرينان صاحب تخصص وسرمايه نيستند.
اكنون به وضوع روشن است كه گروهاي تبهكارودلالان مواد مخدركه پشتوانه هاي قدرتمندي درداخل كشوردارند وخروج اين حجم ازمواد مخدر را تسهيل مي نمايند،نمايندگان خود را درپوشش هاي مختلف به كشورهاي مهاجرپذيروازجمله كانادا گسيل نموده ويا آنها رادردرون جامعة مهاجركشف وبا خود مرتبط نموده اند.
آنچه كه به اين مقوله مربوط مي شود توجه به اين نكته ظريف است كه گردش ومبادلة پول جهت تهيه وتوزيع اين حجم ازمواد مخدر( كه قطعاًبراي اولين بارنبوده ) چگونه انجام پذيرفته وميپذيرد؟ !
بخشي ازمقالات متعدد اين مؤسسه درتوضيح « فعاليت مجرمانه پولشويي » درشماره هاي پيشين اين نشريه ناظربه همين گونه موارد بوده است .
پرواضح است كه فروش دهها كيلو مواد مخدردرونكووريك گردش چند ميليون دلاري را ايجاد مينمايد كه بخشي ازآن مجدداً به كشورمبدأ ارسال شده  وبخش ديگربه روشهاي گوناگون وفعاليتهاي پولشويي وارد عرضة مبادلات قانوني مي شود.
قاچاقچيان وشبكه هاي توزيع مواد مخدربراي باقي نگذاشتن هيچگونه ردپايي چاره اي به جزخريد وفروش مواد درقبال وجه نقد ونقل وانتقال سريع آن را ندارند.
ازآنجا كه سيستم بانكي كانادا درمورد دريافت وپرداخت وجوه نقد با وسواس ودقت نظرمحدوديتهاي متعددي را اعمال مي نمايد، بنابراين تبهكاران تلاش مي نمايند كه نيازهاي مالي خود را دربازارهاي موازي رفع ورجوع نمايند.
درچنين شرايطي وظيفة ماست كه باهشياري ورعايت موازين قانوني امكان هرگونه سوء استفاده ازخود را به حداقل برسانيم .
عليرغم آن كه تبهكاران مداوماً روشها وشيوه هاي جديدي را جهت رفع نيازهاي مالي خود ابداع مينمايند اما به نظرميرسد محتمل ترين روشهاي نقل وانتقال وجوه نقد ناشي ازفعاليت هاي تبهكارانه كه ممكن است مارادرمعرض آسيبهاي خود قراردهد درروشهاي زيرخلاصه شود:
– روابط دوستانه
– صرافان غيرمجاز
– صرافان مجاز
1- روابط دوستانه : مهاجرت ومشكلات آن همراه با احساس تنهايي ودل تنگي ، مارابه سرعت به سمت روابط دوستانه وصميمانه با هموطناني مي برد كه كمترازيكديگرشناخت داريم .
مجالستها ، شب نشيني وروابط خانوادگي آنقدرسريع اتفاق مي افتد كه د رموطن اصلي كمترسابقه داشته است .
ضمن تأكيد برنقاط قوت اين روابط واستقبال ازتوسعه وتقويت آن درجامعة مهاجر، يادآوري اين واقعيت نيزضروري ست كه ارتباطات مادراينجا بصورت اجتناب ناپذيرفاقد شناخت عميق وريشه اي ست كه براي داشتن چنين روابطي لازم است .
درموطن اصلي عمدة ارتباطات ما اعم ازمالي وغيرمالي وبصورت مستقيم ويا غيرمستقيم ريشه درپيشنه اي طولاني ازدوران نوجواني وجواني داشت واگردريك ارتباط جديد قرارمي گرفتيم بايك ياد ونشاني كليه سوابق قبلي اشخاص دراختيارقرارمي گرفت .
امادراينجا نه اين شناخت وجود دارد ونه امكان تحقيق وبررسي آنگونه كه درايران ميسربود، كه اگرهم ميسرباشد چه بسا ازنظرفرهنگي واخلاقي مرسوم ومعمول نباشد.
اين نقطه ضعف درروابط دوستانه ، ضمن شكننده نمودن اين روابط، امكان سوء استفاده معدودي فرصت طلب رانيزفراهم مي نمايد.
بخشي ازنقل وانتقال پول درجامعة مهاجرايراني بصورت غيررسمي ودوستانه انجام مي پذيرد.
بحث درمورد مشكلات قانوني* وتبعات حقوقي اين كار ونيز دردسرهايي كه گاهاً بدليل درست انجام نشدن اين تعهد پيش مي آيد را به زمان مناسب موكول نموده وبه موضوع اصلي بازميگرديم .
دريك جمع دوستانه كه معمولاً ازدلارهم صحبت مي شود ، كسي اظهارمي دارد كه قصد انتقال مثلاً 50 ميليون تومان ازايران دارد وشخص ديگري بلافاصله اعلام مي نمايد كه 50هزاردلار« كش» با قيمت بسيارمناسب سراغ دارد وهيچ جا هم ثبت نمي شود.
روشن است كه چنين پيشنهادي بايد با ديدة شك وترديد مورد توجه قرارگيرد.
با توجه به ساختارمبادلات مالي دركانادا اين وجه نمي تواند مبدأ ومنشأ سالمي داشته باشد ودرخوش بنيانه ترين حالت وجهي ست كه به منظورعدم پرداخت ماليات بصورت «كش» مبادله شده است .
معمولاً نيزاگرشما درارتباط با منشأ پول كنجكاوي نمائيد يا همين دلیل را ذكرمي كنند ويا ميگويند دوستي با خود نقداً ازايران آورده است .
اما اين پول مي تواند منشأ ديگري مثل كلاهبرداري ، سرقت ويا همين موضوع « خريد وفروش مواد مخدر»را داشته باشد.
درهرصورت چنين پولي بعنوان يك پول بدون شناسنامه وبدون هويت دردسرسازبوده وچه بسا در ازاي مبلغ ناچيزي منفعت بيشتربصورت ناخواسته شما مرتكب جرم « پول شويي» ومشاركت دريك فعاليت تبهكارانه بشويد كه درصورت پيگرد پليسي ضمن توقيف وجه ، پاسخگوي تبعات ومسئوليتهاي قانوني آن خواهيد بود.
درمواجه با چنين پيشنهاداتي عاقلانه ترين برخورد، اجتناب ازانجام معامله مي باشد.
 ضرب المثل معروف « دورازشتربه خواب وخواب آشفته نبين » دراينجا يك مصداق واقعي ست .

                                                                             ادامه دارد
                                                                       شاد وسرافراز باشيد.

* فصل ، فصل بازي هاي المپيك و ركورد زني است وما كه درعرصه مسابقات بين المللي دستمان خالي ست ، به همت يك هموطن ركورد كشف بزرگترين محمولة مواد مخدردربريتيش كلمبيا را بنام خود ثبت نموده ومافياي ايتاليا وآمريكاي لاتين را انگشت به دندان نموديم .
**براساس قوانين جاري دركانادا ، هرگونه نقل وانتقال پول بايد توسط مؤسسات رسمي انجام گرفته واين گونه مبادلات غيررسمي براساس قوانين مبارزه با پولشويي غيرقانوني مي باشد .
** * برخلاف ذهنيت رايج دلار« كش» براي كساني كه فعاليت سالم اقتصادي دارند، هيچگونه مزيت وحسني نداردوجابجايي ، مصرف ونگهداري آن نيزدردسرسازمي باشد

امروز معاملات ارزدربازارجهاني فاركس بصورت 24ساعته وتقريباًدرتمام طول هفته وبا نوسانات دائمي ولحظه اي درجريان ميباشد.
گسترش معاملات الكترونيكي ودسترسي به  اينترنت بازارجهاني ارز رابه بزرگترين بازارمعاملاتي باگردش مالي بالغ بردو تريليون ( 2.000.000.000.000)دلار درروز تبديل نموده است .
اگربازار فاركس صرفاًامكان معاملات مجازي ارز را تأمين مي نمايد، اما بانكها وصرافي ها وظيفة مبادلة معاملات واقعي ارز جهت رفع نيازهاي روزمره را برعهده دارند.
توسعة تجارت ، توريسم ، مهاجرت ومبادلات بين المللي امروزه تأمين نيازهاي ارزي را به يكي ازوظايف مبرم واساس مؤسسات مالي تبديل نموده است ، با توجه به اهميت موضوع ، دراين مقاله تلاش خواهيم نمود تا حتي المقدورچالشهاي موجود درقيمت گذاري ارز را توضيح داده وباتوجه به تنوع قيمتهاي اعلامي دررسانه هاي گروهي ابهامات موجود را مرتفع نمائيم .
درشماره هاي گذشته مباني علمي تعيين نرخ ارز كه همان برابري قدرت خريد يك كالاي معين دركشورهاي مختلف  است را توضيح داديم .
بالطبع تعيين نرخ ارز علاوه برعامل تعيين كننده فوق ازپارامترهاي متعددسياسي واقتصادي ديگري نيزتأثيرمي پذيرد كه درهمان مطلب توضيحات لازم ارائه گرديد.
دركشورما نرخ ارز پايه ( دلارآمريكا ) بصورت شناوركنترل شده مديريت ميشود.
بااين تعريف بانك مركزي همه روزه متناسب با موجودي ارزي ، نيازهاي ريالي وعرضه وتقاضا، قيمت پايه دلارآمريكا رادرمحدودة نرخ مصوب ارز دربودجة سالانه ( جهت سال 1389معادل 9850)ريال اعلام رسمي مي نمايد.
اين نرخ صرفاًبعنوان نرخ پايه بوده ومبناي مبادلات بانك مركزي با بانكهاي دولتي ونيزمحاسبات كلان ارزي درسطوح دولتي ميباشد.
بانكهاي دولتي براساس اين نرخ ، نرخهاي ديگري رابعنوان نرخ خريد وفروش تاسقف پنج هزاردلارفروش وپنجاه هزاردلارخريد اعلام مي نمايند كه ازنرخ پايه بانك مركزي بالاترميباشد.
بانكهاي خصوصي نيزنرخهاي مشابهي رادرتابلواعلانات خوددرج مينمايند ، كه صرفاًبصورت نقد ودرمحدودة تعيين شده عرضه ميگردد.
بعلاوه كليه بانكهاي كشوراعم ازدولتي وخصوصي ، اقلام به تأسيس شركتهاي صرافي نموده اند كه فارغ ازمحدوديتهاي فوق به خريد وفروش نقدي ارز نيزصدورحواله براساس نرخ آزاد اقدام مي نمايند.
اين صرافي ها عليرغم آنكه تلاش مي نمايند كه درارائه خدمات وقيمت باصرافي هاي خصوصي رقابت نمايند اما بدليل بوركراسي حاكم برآنها وتبعيت ازمقررات داخلي ازسرعت عمل وانعطاف پذيري لازم برخوردارنبوده ودرعمل مشتريان با يك مجموعة بورو كراتيك وغيرپاسخگو مواجه هستند.
حواله جات ارزي اين صرافي ها عمدتاًبه نمايندگي مستقردردبي ارائه شده وازآنجا ازطريق سيستم بانكي بحساب مشتري ارسال مي گردد.
چنين روندي درخوشبينانه ترين حالت يك فاصلة زماني سه تا هفت روزه را سپري مي كند كه بعضاًبدليل مشكلات نقل وانتقال ازطريق سيستم بانكي طولاني ترنيزميشود ودرصورت بروزهرگونه تأخيرويا مشكل صرافي مشتري رابه سيستم بانكي احاله مينمايد.
قيمت هاي ارائه شده توسط اين صرافي ها ، با احتساب كارمزدهاي متعددي كه دريافت ميگرددمعمولاًگرانترازصرافي هاي  خصوصي مي باشد.
خدمات ارائه شده توسط صرافي ها ي وابسته به بانكها اساساً جهت تسهيل معاملات شركتهاي بازرگاني دولتي ويا وابسته به نهادهاي عمومي كه ترجيح مي دهند بايك نهاد شبه دولتي مبادلة مالي داشته باشند جذابيت دارد.
بنابراين تا همين جا ما متوجه اعلام چندين نرخ متفاوت ارزدريك روزمي شويم.
1- نرخ ارزمرجع بانك مركزي
2- نرخ خريد وفروش ارز دربانكهاي دولتي
3- نرخ خريد وفروش ارزدربانكهاي خصوصي ومؤسسات اعتباري.
4- نرخ خريد وفروش ارزدرصرافي هاي وابسته به بانكها
لازم به توضيح است كه نرخ كلية ارزها براساس نرخ پايه اعلام شده جهت دلارآمريكا ونيزنرخ برابري هرارزبا دلارآمريكا دربازارجهاني محاسبه واعلام ميگردد.
اين نرخها كه همگي دررسانه هاي گروهي انعكاس مي يابد ، عليرغم آنكه خارج ازدسترس متقاضيان مي باشد اما مبناي قضاوت ومقايسة قيمتها با صرافي ها ي خصوصي قرارمي گيرد.
درحالي كه صرافي هاي خصوصي منابع ارزي مورد نيازخود را ازتجار، بازرگانان وفعالين بخش خصوصي دربازارآزاد وبراساس قوانين وعرضه وتقاضا تأمين مي نمايند.
اين صرافي ها كه وظيفة تأمين نيازهاي ارزي مردم را برعهده دارند درقالب بيش ازدويست صرافي مجازدرداخل كشورونيزمجموعه اي ازصرافي هاي مجازدرخارج كشوربه ارائه خدمات مشغول هستند.
مباني قيمت گذاري روزانه ارزدراين صرافي ها فارغ ازقيمت پايه اي كه روزانه توسط بانك مركزي ارائه مي شود به عوامل متعددي وابسته مي باشد كه مهمترين آن قيمت تمام شده وعرضه وتقاضا است .
قيمت تمام شده خود ازدو بخش قيمت خريد وهزينه هاي ثابت وجاري تشكيل ميگردد.
اساساًجريان مبادلات ارزي دركشورمادرسالهاي اخيرازيك موازنه منفي برخورداربوده است . به عبارتي جريان حاكم برمبادلات ارزي صرفنظرازدرآمدهاي نفتي به نفع خروج ارز ازكشورانجام پذيرفته ومي پذيرد.
درواقع دولت ازيكسو با فروش نفت درآمد ارزي كسب نموده وسپس بخشي ازارز حاصله را جهت واردات كالا درقبال دريافت ريال دراختيارواردكننده گذاشته وبخش ديگررا نيزبصورت غيرمستقيم جهت تأمين هزينه هاي ريالي دولت وبا توجه به تقاضاي موجود دربازاربه متقاضيان واگذارنموده ومازاد آن را نيزدرصندوق ذخيره ارزي نگهداري مي نمايد.
بنابراين صرافي هاي فعال دربازارآزاد ارز مورد نيازخودراازمنابع دست چندم بخش خصوصي ،صادركنندگان ويامهاجريني كه قصد ارسال پول ويا سرمايه گذاري درداخل كشوررادارند تأمين مي نمايند.
درچنين شرايطي نه تنها قيمت خريدارز تابعي ازعرضه وتقاضا دربازارمي باشدبلكه مداخله واسطه هاي متعددباعث افزايش تدريجي قيمت تمام شده وفاصله گرفتن ازنرخهاي رسمي ميگردد.
بنابراين صرفنظرازمعدود صرافاني كه بخشي ازنيازهاي ارزي خود را  ازطريق بازارسياه وورود به معاملات پولشويي تأمين نموده ونتيجتاًقيمت هاي جذاب وغيرمتعارفي راجهت فروش پيشنهاد مي نمايند، انتظارقيمت هاي فروش براساس قيمت هاي رسمي ازصرافان بخش خصوصي توقعي بجا ومعقول نمي باشد.
همانگونه كه هموطنان عزيزهنگام ارسال پول به كشور، ارزخود رابه بالاترين قيمت پيشنهادي وبا فاصلة قابل توجهي نسبت به نرخاي رسمي به طرفي  ارائه مي نمايند، طبعاًدرهنگام انتقال ا رز ازايران نيرنبايد انتظارپيشنهاد قيمت براساس نرخهاي رسمي را داشته باشند.
علاوه برقيمت ، هزينه هاي ثابت وجاري ونيزسود مورد انتظارهرمؤسسه مالي ازعوامل مؤثردرقيمت تمام شده مي باشد ، كه بحث درمورد آنها را به شماره آتي واگذارمي كنيم .

مقدمه
پولشويي فعاليتي غيرقانوني است كه درطي آن عوايدحاصله ازعمليات خلاف قانون نظيرخريد وفروش موادمخدر،قاچاق كالا،قاچاق انسان،اختلاس،رشوه خواري وفسادمالي طي فرايندي پيچيده واردروند فعاليت هاي قانوني درهركشوري ميشود
اين عوايد كه معمولاً به صورت مبالغ كلان نقد ميباشد،به تدريج ازطريق سرمايه گذاري دربانك ها،فعاليت دراوراق سهام تأسيس مؤسسات خيريه وانتقال پول به كشورهايي با مقررات بانكي آزاد ومحرمانه – مانند سوئيس- واردفعاليت هاي اقتصادي قانوني ميشود
جديدترين روش پولشويي استفاده ازشبكه اينترنت ومعاملات تجارت الكترونيكي ميباشد. اكنون دولت ها درسطح ملي وبين المللي براي مقابله با پولشويي تدابيري را به كارميگيرند كه ميزان كارآيي آن بسته به اراده دولتمرداني است كه بعضاً با اينگونه فعاليت ها مرتبط ميباشند. متني كه درادامه مي آيدوبرگرفته ازيك سايت اينترنتي استبراي آشنايي علاقمندان با اين مقوله بدون كم وكاست ويا حذف واضافه دردو شماره دراينجا نقل ميگردد
عنوان مقاله توسط اين مؤسسه انتخاب ودرج گرديده است
مؤسسه مالي وارزي عطار

نفوذ سازمان هاي غيرقانوني درنظام حقوقي ، باعث برهم خوردن توازن اقتصادي وتغييرشرايط به زيان شهروندان عادي ميگردد
دربلندمدت مصونيت جزايي به مصونيت سياسي تبديل ميشود واين نيزبه ترس، تهديد، سركوب، خشونت واستبداد مي انجامد
چرا كه دولت خصلتي جنايتكارانه وغيرقانوني مي يابد. نتيجه نهايي فروپاشي جامعه مدني وزندگي اجتماعي خواهد بود
پولشويي جديد ترين وخطرناكترين چهره جرايم قابل ارتكاب توسط زيرمجموعه هاي پاگرفته اقتصادي بويژه درسطح فراملي است كه قدرت زدودن رنگ ولعاب قانوني ازرخساراقتصاد كشوررا داراست تابدين وسيله راه را براي دگرگوني خصلت قانون مداري دولت به خصلت ضا بطه مداري خارج ازمحدوده قانون هموارسازد. اين امرازآن روست كه سازمان يافتگي، خود برضابطه مندي استواراست بويژه اگردرسطح كلان ( مثلاً دولت ) ارتكاب يابداين ضا بطه مندي غيرقانوني است
ازحيث تاريخي ، پولشويي به دهه 20و30درايالات متحده آمريكا وبويژه به شيكاگو برمي گردد. آل كاپون ولوچيانو براي فرارازماليات وهمچنين عوايد ناشي ازقاچاق، دست به خريد تجارتخانه وانجام معاملات قانوني زدند كه عمدتاً سازمان يافته بود.
يكي ازاقدامات آنها خريد خشك شويي ها وتحصيل منافع ازطريق آنها بود وبه همين دلیل يكي ازريشه هاي پولشويي وعلت انتخاب اين واژه مالكيت برخشك شويي ها بود.منافع حاصل ازقمار،فحشاء، وقاچاق رابه خريد خشك شويي ها اختصاص مي دادند
برخي نيزاز حيث سابقه تاريخي،عصرپولشويي را كمترازاين دانسته وزمان شيوع آن را به ماجراي فساد مالي واترگيت دراواسط دهه هفتاد ودرزمان رياست جمهوري نيكسون معطوف ميكنند
به لحاظ مفهوم لغوي نيزدليل انتخاب واژه پولشويي آن است كه اين روند، يعني شست وشوي پول، مانند نوعي وسيله شست وشوي خانه يا ماشين لباسشويي عمل ميكندوچرك وكثافت راازلباس ها جدا ميكند وبا جداكردن كثافات ناشي ازپول يا هرمال ديگرناشي ازجرم، آن را پاك ميسازد
: منابع پول كثيف
تحصيل پول به طريق غيرقانوني

جرائم سازمان يافته
قاچاق صادرات، واردات، موادمخدر، انسان، عتيقه جات

: مراحل پولشويي
مرحله جاسازي يا استقرار: اردكردن وايد جرم درمعاملات يا مبادلات تجاري قانوني ( بانك ها، سايرنهادهاي مالي وسيستم هاي مالي وتجاري) است
بانك به شخصي كه پول هنگفت وارد سيستم بانكي ومالي مي كند وسابقه شناخته شده اي ندارد، به ديده ترديد نگاه ميكند
: مرحله استتاريا پوشش دهي
دراين مرحله پول غيرقانوني دردرون مركزيا مؤسسه مالي كه قبلاً درآنجا جاسازي شده ب ه چندين شاخه تقسيم يا ازدرون
چندين مؤسسه عبورداده شده يا به نحوي دستكاري مي شود كه صرفاً چهره اي غيرحقيقي ازمبدأ ومأخذ پول به جاي بمانداستفاده ازواسطه هاي الكترونيكي وكارت هاي بدهي واعتباري دراين مرحله به وفورديده ميشود

: مرحله بازگرداني يا ادغام
دراين مرحله پول غيرقانوني با چهره اي قانوني دوباره فعال مي شود. درعين حال كه ممكن است اين فعاليت درراستاي اعمال قانوني يا غيرقانوني باشد. دراين مرحله ازشگردهاي مختلفي ازجمله ( مواردزير) استفاده ميشود
الف : ايجاد شركت هاي بي نام يا با نام مستعاردركشورهايي كه حق حفظ اسراريا حريم خصوصي درآنها تضمين شده استمجرمان سپس با انجام معاملات قانوني آتي ازمحل وجود تطهيرشده، به خود وام مي دهند وحتي دربازپرداخت وام ادعاي معافيت مالياتي مي كنند
ب: ارسال صورت حسابهاي غيرواقعي صادرات وواردات كالاهايي كه افزايش قيمت زيادي دارند، به تطهيركنندگان اجازه مي دهد كه پول راازشركتي به شركت ديگري وازكشوري به كشورديگرانتقال دهند وصورت حسابهاي ابرازي ،منشاء پول را قانوني جلوه دهد

پ: ارسال پول ازبانك متعلق به تطهيركنندگان به بانك هاي موجود درمامن ها يا بهشت هاي مالياتي است
ت: انفجارستاره : دراين روش حساب سپرده اي ازپول غيرقانوني دريك بانك گشوده مي شود وبا سفارش هاي دايمي براي انتقال حواله هاي تلفني، تلگرافي، فاكس وغيره به صدها حساب بانكي ديگردرسراسرجهان پول مورد نظرتقسيم ميشود. چرا كه گرفتن مجوزبراي تعقيب حسابهاي بانكي دركشورهايي با نظام هاي قضايي متفاوت ممكن است سال ها طول بكشد
ث: تصفيه پول يا تبديل پول كوچك به درشت، استفاده ازبانك هاي فاسد (!)،استفاده ازسيستم حواله درخارج ازسيستم بانكياستفاده ازمعاملات نقدي درتبديل پول به جواهرات واشياي گران قيمت ، درخواست وام به تبع سپرده گذاري قبلي، تنظيم صورت حسابهاي جعلي براي مراجع واشخاص متقاضي پول غيرقانوني، تبديل مبادلات بانكي كلان به مبادلات خرد، استفاده ازپوشش هاي تجاري قانوني، استفاده ازمناطق آزاد تجاري وسرمايه گذاري دراين مناطق، استفاده ازبانك هاي كشورهايي نظيرسوئيس كه به موجب قانون ملزم به رازداري هستند، ايجاد سازمان هاي خيريه ومانند آن، قمارخانه ها، كازينوها، كاباره ها
پولشويي يا تطهيرعوايدحاصل ازرفتارمجرمانه جرمي مستقل يا حداقل رفتاري قابل سرزنش است دركشورهايي مانند ايران درارتباط با آن جرم انگاري نكرده اند. كه درمقايسه با سايرجرايم داراي چهارويژگي برجسته است
سودآوربودن
حرفه اي وپيچيده بودن
سازمان يافتگي
قدرت كتمان ومشروع سازي رفتارهاي غيرقانوني
سودآوربودن پولشويي آن را دررديف مهمترين جرايم مالي واقتصادي قرارداده بطوري كه گاهي جرم مزبوربه دلیل گستردگيمنافعش بويژه درسطح فراملي به لحاظ اخلال درنظام اقتصادي، دررديف جرايم عليه امنيت ملي قرارمي گيرد. پولشويي دريچه اي به سوي روابط تجاري ومبادلات بانكي است كه البته ازوراي فرايندي منظم هويدا مي شود. فرايند پولشويي ازسه مرحله جاسازي ، پوشش دهي وادغام شكل مي گيرد
هنگامي كه عوايد غيرقانوني وارد روابط قانوني مالي وتجاري ميشود، به تدريج چهره واقعي اقتصاد كه مبتني برقانون مداري است ، كم رنگ مي گردد ونه تنها آثارونتايج جرم دراين فرايند هضم ميشود ، بلكه درعمل قسمتي ازاقتصاد به خدمت پولشويان وسازمان هاي ذي نفوذدرمي آيد وسود سرشاري عايدآنها مي سازد
حرفه اي وپيچيده بودن به عنوان ويژگي ديگردربطن پولشويي نهفته است. پولشويي درابتدا نيازمند برنامه ريزي وارائه طرح هاي دقيق وقابل اطمينان براي جاسازي ، استتاروادغام عوايد غيرقانوني حاصل ازجرم است درمقام عمل به اين فرايند بايد دانش كافي داشت. پولشويان داراي قدرت سازگاري با هنجارهاي اجتماع وحس موقعيت شناسي بوده وبا علم وتجربه عمل مي كنند. پولشويي زماني كاملاً حرفه اي وفني ميشود كه دربسترمبادلات الكترونيكي ودرسايبراسپيس ( سپهرمجازي) ارتكاب مي يابد
سازمان يافتگي ويژگي غالب پولشويي اي است كه تشكيلات آن جلوه اي ازيك نهاد غيردولتي با ساز وكارهاي منظم وقابل اجراوبا ضمانت اجرا را به تصويرمي كشد. سازمان يافتگي درارتكاب پولشويي داراي دوچهره است ، يكي به سازمان يافتگي گروه پولشوي برمي گرددوديگري با ماهيت پولشويي مرتبط است. زيرا به صورت برنامه ريزي شده وسازمان يافته درنهادها ومؤسسات مالي وبانكي ويا درروابط تجاري انجام ميشود
سالانه مبلغي ميان 590تا 1500ميليارد دلارپول حاصل ازدرآمدهاي غيرقانوني آنگونه كه متخصصان برآن نام نهاده اند « شسته شده» ودوباره قانوني مي شوند
حال اين پرسش مطرح ميشود كه چگونه درآمد حاصل ازفروش چند تن مواد مخدرشسته مي شود؟ يك نمونه آن جرج تاون مركزجزايركايمان است كه درآن هميشه تابستان است. جرج تاون تنها 18هزارنفرجمعيت دارد. دراين شهر15هزارشركت به ثبت رسيده اند و400بانك درآن فعاليت دارند.آمريكا دردهه 80 پولشويي را غيرقانوني وقابل مجازات اعلام كرد. پس از آن سازمان ملل متحد وسازمان امنيت وهمكاري اروپا به اين مسئله توجه كردند. آمريكا درسال 2006مبلغ 6/3ميليارد دلاربراي مقابله با پولشويي هزينه كرده است
اتحاديه اروپا درسال 1991پولشويي راغيرقانوني وقابل مجازات اعلام كرد. اتحاديه اروپا درسال 2006مبلغ 4/1ميليارددلاربراي مقابله با پولشويي هزينه كرده است
درآلمان در1992پولشويي جرم شناخته شده وبانك ها موظف شدند افرادي كه مبالغي بيش از15هزاريورو به حساب واريزمي كنندراكنترل كنند. درسال 2006دردويچه بانك 6ميليارد جابجايي صورت گرفته كه كنترلگران مورد را مشكوك يافته وبه پليس گزارش دادند۰

درشماره هاي پيشين نسبت به ماهيت عمل پولشويي ومقررات مربوطه وروش هاي پيشگيري ازآن پرداختيم وگفتيم كه دركانادا سازماني با نام اختصاري فينترك مسئوليت نظارت برنقل وانتقال پول دركانادا را برعهده دارد.
براساس مقررات وضع شده توسط اين سازمان هيچگونه محدوديتي براي نقل وانتقال پول دركانادا وجود ندارد وهرشهروند ويا مقيم كانادا مي تواند به هرمقداركه تمايل دارد نسبت به انتقال ارزبه كانادا ويا ارسال ازكانادا اقدام نمايد. اين نقل وانتقال شامل هيچگونه عوارض، ماليات ويا هزينه هاي دولتي نمي باشد.
اشخاص حقيقي يا حقوقي ميتوانند ازطريق سيستم بانكي ، اينترنت، صرافي هاي مجازويا به صورت نقد وهمراه خود پول مورد نيازرا به داخل كانادا انتقال داده ويا ازكانادا خارج نمايند.
دولت كانادا وسازمان فينترك تنها خواهان اطلاع ونظارت برانجام اينگونه نقل وانتقالات مي باشند وبه همين منظورمؤسسات مالي درگيردرموضوع ، نقل وانتقال پول راملزم به ارائه گزارش هاي سيستماتيك دراين رابطه مي نمايند
:ازاين رو ، اين مؤسسات مالي موظندكه ضوابط ومقرارتي به شرح زيررا رعايت نمايند
1- براي هرگونه نقل وانتقال وجه بيش ازيك هزاردلار* مؤسسات مالي موظف به رؤيت كارت شناسايي عكسدارمشتري دركانادا وثبت مشخصات وي مي باشند
2- براي هرگونه نقل وانتقال وجه بيش ازسه هزاردلارمؤسسات مالي موظف به اخذ كارت شناسايي عكسداروتهيه كپي وثبت مشخصات كامل مشتري بوده واين مدارك را بايد درمحل مؤسسه به نحوي كه هميشه دردسترس باشد نگهداري نمايند
3- براي هرگونه نقل وانتقال وجه بيش ازده هزاردلارمؤسسات مالي موظف به اخذ دوعدد كارت شناسايي ازمشتري ( حداقل يك عدد آن مي يابد عكسدارباشد) هستند
تهيه كپي ازكارت شناسايي وثبت ساعت وزمان انجام معامله ، نشاني ، شماره ي تلفن ، شماره ي حساب وسايرمشخصات مشتري ( گيرنده وفرستنده ) ونگهداري اين اطلاعات درمؤسسه الزامي است.
همچنين ، مؤسسات مالي موظف به ارسال گزارش اين نقل وانتقالات يا ذكرمشخصات كامل به فينترك مي باشند
درصورتي كه وجه ارسالي ويادريافتي ازشخص ثالثي دريافت ويابايد به شخص ثالثي پرداخت شود ، ارائه كارت شناسايي واطلاعات مربوط به شخص ثالث نيزمورد نيازبوده ودرگزارش تنظيمي ذكرخواهد شد
اين گزارش ها تنها به منظورگرد آوري اطلاعات مربوط به نقل وانتقال پول نگهدار ي شده ودرموارد بروز جرائم پولشويي ويا تروريستي حسب نيازمورد استفاده قرارميگيرند
علاوه براين گزارش ها هرگونه تبديل ارز بيش ازده هزاردلاركه به صورت نقد دربانك يا صرافي انجام مي پذيرد ويا هرگونه واريز پول درحساب بانكي بيش ازده هزاردلارنيزمشمول ثبت مشخصات وارائه گزارش مي باشد
مسافران درحال ورود به كانادا يا درحال خروج ازآن نيزدرصورت داشتن بيش ازده هزاردلارملزم به اعلام وجه همراه وتكميل نمودن فرم هاي خاصي درمبادي ورودي وخروجي هستند
آنچه ذكرشد مجموعه قوانين ومقرراتي است كه اطلاع ازآن براي هموطنان لازم وضروري است
بطورمعمول هموطنان مراجعه كننده به صرافي ها درقبال درخواست ارائه ي مدارك واطلاعات مورد نيازتمايل به همكاري نداشته ودرارتباط با موضوعات مالياتي كه ممكن است درصورت ثبت اطلاعات گريبانگيرآنها شود ابراز نگراني مي كنند
همانگونه كه توضيح داده شد نقل وانتقال پول نه تنها دركانادا بلكه درهيچ كشورديگري مشمول ماليات ويا سايرعوارض وهزينه هاي دولتي نمي باشد
پرداخت ماليات موضوع كاملاً جدا ومستقلي است كه به درآمد ابرازي اشخاص درفرم هاي مالياتي مربوط بوده ودرتخصص حسابداران مي باشد
صرافي هاي مجاز با رعايت مقررات نه تنها مانع از قرارگرفتن شما درمعرض “عمليات پولشويي ” وخريد وفروش ” پول سياه” مي گردند، بلكه به دلیل تعهدات ومسئوليت هاي قانوني كه برعهده دارند پاسخگوي نقل وانتقال وجوه دريافتي وجبران خسارات احتمالي هستند
درنقل وانتقال وياتبديل ارزبا اشخاص غيرمسئول همواره اين نگراني كه وجه انتقالي ويا تبديل شده ناشي ازعمليات پولشويي بوده ودرمعرض توقيف ، ضبط وپيگرد قانوني احتمالي قرارخواهد گرفت ، وجود دارد
بنابراين ، همكاري با صرافي هاي مجازومؤسسات معتبرمالي كه خود را ازعمليات “پولشويي ” دورنگه مي دارند درجهت حفظ وحراست منافع ودارايي هاي هموطنان عزيز اكيداً توصيه مي گردد
 با آرزوي موفقيت وشادكامي

Чехунов ДНламинат на кухнюотносительная ссылка