به صرافی عطار خوش آمدید

ازعهد باستان آن هنگام كه با افزايش داد وستد، بتدريج انواع واقسام سكه ها جايگزين مبادلة پاياپاي كالا گرديد، بتدريج حرفه اي شكل گرفت كه مسئوليت اوليه اش تشخيص عيارسكه ها وشناسايي سكه هاي تقلبي بوداين حرفه صرافي نام داشت وصراف بعنوان امين مردم ضمن تشخيص سكه هاي سره ازناسره به كارتبديل سكه هاي مختلف نيزمي پرداخت
گسترش تجارت ونا امني جاده ها بتدريج شبكه گسترده اي ازصرافان را ايجاد نمود كه وظيفه نقل وانتقال پول ازطريق صدورحواله را بعهده گرفتند. كه ميزان اعتبارهرحواله را حسن شهرت صراف صادر كننده تعيين مي نمود بدين ترتيب درگذرزمان حرفه اي متكي براصيل ترين خصلتهاي انساني واخلاقي شكل گرفت كه عليرغم توسعه شبكه بانكي نه تنها مضمحل نشده است بلكه با توجه به كارآمدي وسرعت عمل ذاتي دائماً توسعه يافته است صرافان واقعي كه درطول تاريخ به امانتداري ودرستكاري مشهورودربدترين شرايط تعهدات خود را به بهترين نحو انجام داده اند، اكنون نيزدرشبكه اي مطمئن وگسترده متكي براعتماد، مسئوليت شناسي وصداقت به ايفاي وظيفه مشغول هستند دركناراين صرافان مسئوليت پذير، هستند ومي شناسيد شبه صرافاني را كه با سوء استفاده ازنيازهموطنان عزيز به نقل وانتقال ارز جوازكسب خود راوجه المصالحة دخالت درهرنوع معاملات سياه وعمليات پولشويي نموده ونه تنها به خود وحيثيت اين حرفه صدمه مي زنند بلكه وجوه مشتريان خود را نيزبا مخاطرات وزيانهاي جدي مواجه ميكنند
 تاريخچه :
مؤسسه مالي وارزي عطاردرسال 2002درايالت بريتيش كلمبيا دركانادا تأسيس وازسال 2005فعاليت عملي خودرا درزمينة ارائه خدمات ارزي ومالي آغازنمود.
ازبدو تأسيس تلاش گرديد كه با تلفيق دانش مهندسي وتجربيات علمي وعملي حاصله درزمينه هاي سرمايه گذاري، بانكداري، بازارفاركس وبورس مؤسسه را فراترازشيوه هاي سنتي رايج درحرفة صرافي سازماندهي نموده ومديريت نمائيم.
تلاش مداوم جهت ارتقاء سطح كيفي وكمي ارائه خدمات وبهره گيري ازپيشرفته ترين تكنولوژي نرم افزاري وسخت افزاري همواره درسرلوحة كارماقرارداشته وخواهد داشت درساية همين تلاش مداوم وحمايت وپشتيباني مستمرمشتريان عزيز فعاليت مابدون هرنوع تبليغات جنجالي وكاذب به طبيعي ترين شكل ممكن گسترش يافته است.
ازآنجائيكه گرايش انسان دربرقراري ارتباط با ديگران متوجه كساني ست كه وجوه مشتركي با او دارند، مشتريان فهيم ومتعهد مارا يافته ومي يابند وسبب آشنايي ما با همگنان خودشان درسرتا سركانادا وديگرنقاط جهان شده اند واين روند زنجيروارادامه دارد
به اين ترتيب مسئوليت شناسي ودرستكاري باعث افتخارآشنايي مابا گروه بزرگي ازهم ميهنان شريف وبزرگواري شده است كه ازهمكاري سالم وشرافتمندانه با هم لذت ميبرند افزايش تعداد مشتری وگسترش حوزة جغرافيايي كارما همراه با ايجاد شبكةمعتبري ازصرافان متعهد وجدي درسرتا سرجهان نشانه آن است كه مادركارخود موفق بوده ايم.
اين موفقيت ضمن آنكه دلگرم ترمان مي كند مسئوليت مارانيز سنگين ترمي سازد ، اكنون ماتلاش مي كنيم كه با ازميان برداشتن موانع موجود خدمات خود را تا آنجاكه توانايي داريم وتكنولوژي امكان مي دهد ، ارتقاء داده وازاين رهگذرافتخاروسربلندي جهت خود وآرامش واطمينان خاطررا جهت هموطنان عزيز به ارمغان آوريم

چرا ما؟

چرا پول خود را به دست ما مي سپاريد؟
 چون :
ما وفاي به عهد، امانتداري، مسئوليت شناسي وسرعت عمل را سرلوحة كارخود قرارداده وخود را متعهد وملزم به رعايت آن مي دانيم.
معتقد به فعاليت سالم اقتصادي وخدمت رساني صادقانه به جامعه بوده وبا بهره گيري ازمديريت علمي خدمات خود را باحداقل قيمت عادلانه ارائه مي نمائيم.
با صرفنظر نمودن ازسود سرشار معاملات پولشويي ، وجوه شمارادرگير عمليات ماجراجويانه ومخاطرات پليسي نمي نمائيم.
با بهره گيري ازآخرين دستاوردهاي علمي وتكنولوژيك ارائه خدمات خود را باسرعت، دقت وامنيت كامل تضمين مي نمائيم.
به قيمت هاي توافق شده پاي بنديم ودرشرايط بحران اقتصادي و نوسان شديد قيمت ها بدون بهانه تراشي ودفع الوقت تعهدات خود را انجام مي دهيم.
با اتكاء به وجوه احتمالي دريافتي ازمشتريان ايجاد تعهد نمي كنيم ، بلكه با تأ مين منابع مالي كافي تعهدات خود را دركوتاهترين زمان ممكن انجام مي دهيم.
ساختارحقوقي مؤسسه بنحوي طراحي شده است كه بود ونبود يك فرد تأثيري درانجام تعهدات نداشته ووجوه مشتريان ازحداكثرامنيت حقوقي برخوردارست.
ما ازطريق شبكه اي ازصرافان معتبروداراي مجوز ازبانك مركزي درسطح كشورحواله هاي صادره را اخذ وپرداخت مي نمائيم دراين روش آن دسته از بازرگانان ومشتريان كه جهت ثبت نقل وانتقالات ارزي خود نيازفوري به صورتحساب رسمي دارند با آسودگي خاطرامورارزي خود را انجام مي دهند.
ازاينكه به ما اعتماد نموده وپول خود را به مامي سپاريد صميمانه سپاسگزاريم

Memebership Certificate for Chamber of Commerce

Certificate