هموطنان عزيز ومشتريان گرامي
پرسشهاي مكرردرمورد چگونگي نقل وانتقال ارزومقررات ومحدوديتهاي اين موضوع مارابرآن داشت كه گزيده اي ازمهمترين پرسشهاي مطروحه را بهمراه پاسخهاي مرتبط تنظيم ودراينجا درج نمائيم
پاسخهاي ارائه شده براساس آخرين اطلاعاتي ست كه مادرحد دانش وامكانات خود توانسته ايم فراهم كنيم واميدواريم درجهت رفع پاره اي ابهامات مؤثرباشد
بنابراين ضمن سلب مسئوليت درقبال اشخاص ثالث توصيه مي نمائيم درصورت حساسيت موضوع رأساً پرسش خود را ازطريق مراجع ذيصلاح استعلام نمائيد

نحوة ارسال پول به ايران چگونه است؟
براي ارسال پول به ايران نخست بايد نرخ روزانه تبديل ارز به ريال را بصورت حضوري يا تلفني ازدفترماپرسيده وبراي خود رزرو نمائيد
وجه مورد توافق رابصورت نقد، درفت يا ماني اوردر به دفترما تحويل داده ويا به يكي ازحسابهاي بانكي ما واريز نمائيد. ضمناً امكان استفاده ازبانك ماشين درمحل دفتر فراهم ميباشد
پس ازتحويل مبلغ مورد توافق براي شما فايل تشكيل داده وصورتحساب صادرميگردد. اين صورتحساب شامل مشخصات فرستنده وگيرنده ونيزشماره تلفن وشماره حساب بانكي گيرنده ميباشد
درموارد اضطراري گيرنده مي تواند رأساً به نمايندگان مجازمامراجعه نموده ووجه ارسالي را نقداً دريافت نمايد

ارسال پول به ايران چند روز طول ميكشد؟
وجه دريافتي ازشمادركمتراز12ساعت به حساب گيرنده دربانك مربوطه واريزميشود
درصورتي كه حساب معرفي شده اينترنتي باشد وجه بلافاصله به حساب مشتري واريزميگردد
اما درصورتيكه حساب معرفي شده معمولي باشد با توجه به سرعت عمل بانك مربوطه درتهران معمولاً يك روز ودرشهرستان دو تا سه روز بطول مي انجامد

حسابهاي اينترنتي چگونه حسابهايي هستند؟
بانك هاي مختلف علاوه برحسابهاي جاري وپس اندازمعمولي حسابهايي دارند كه ازخدمات پيشرفته اينترنتي بهره مند بوده وبدون هرگونه هزينه اي جهت مشتريان افتتاح مي گردند
اين حسابها ازمزيت واريزوبرداشت سريع درهرنقطه وشعبه اي برخوردارميباشند
درصورتيكه مي خواهيد مرتب به ايران پول بفرستيد بهتراست به گيرنده اعلام نمائيد كه هرچه سريعتريك حساب اينترنتي دريكي ازبانكهاي دولتي يا خصوصي براي خود بازنماي

چرا درنقل وانتقال پول اعلام مشخصات گيرنده وفرستنده مورد نيازاست ؟
دولت كانادا ازما مي خواهد كه درهرنقل وانتقال پول مشخصات گيرنده وفرستنده را ثبت نمائيم
علاوه بر آن كارما نوعي ارائه خدمات بانكي ست وما نيزنظيربانكها بايد مشتريان خود را احرازهويت نمائيم
ممكن است بهردليل ما نتوانيم وجه دريافتي را به گيرنده تحويل دهيم ، دراين صورت براي عودت پول به فرستنده بايد مشخصات وامكان تماس گرفتن براي ما فراهم باشد
اين موضوع صرفاً بارؤيت كارت شناسايي عكسداروثبت مشخصات براي ما امكانپذيرميباشد

آيا نقل وانتقال پول ازنظرمقررات جاري دركانادا داراي سقف ومحدوديتي مي باشد؟
ج: خير، كانادا كشوري با اقتصاد آزاد است وشمامي توانيد بدون محدوديت وبه هرميزان ازطريق مجاري قانوني پول وارد ويا خارج نمائيد

آيا نقل وانتقال پول دركانادا مشمول ماليات مي باشد؟
ج : خير، درهنگام نقل وانتقال پول دركانادا هيچگونه مالياتي ازشما دريافت ويا كسرنمي گردد
اساساً مأخذدريافت ماليات، درآمدهاي ابزاري هرشخص درگزارشات مالي سالانه ميباشد كه درتخصص حسابداران است وبه نقل وانتقال پول هيچگونه ارتباطي ندارد
بعنوان مثال شمابه برادرخود پولي قرض مي دهيد ويا ازبرادرخود پولي بعنوان قرض دريافت مي كنيد ازاين بابت شما درآمدي كسب نكرده ايد كه مالياتي پرداخت نمائيد
اگرپول ديرترازموعد مقرررسيد، چه بايد كرد؟
دراين صورت ابتدائاً مطمئن شويد كه گيرنده به همان بانكي كه به ما شماره حساب داده ايد شخصاً مراجعه وموجودي خود را كنترل كرده باشد. پس ازآن باما يا نماينده ما درايران تماس بگيريد تا تصويرحواله وشماره وتاريخ انجام آن را به شما ارائه دهيم
براساس اين اطلاعات به بانك مراجعه ومشكل حل خواهد شد

براي ارسال پول ازايران چه اقدامي بايد كرد؟
ج: براي ارسال پول شما مي توانيد با دفترمادركانادا ويا يكي از نمايند گان مجازمادرايران تماس گرفته وقيمت ومقدار را براي خود ثبت نمائيد
سپس مبلغ مورد توافق را درايران تحويل دهيد
دراولين روزكاري ( كمتراز12ساعت ) با شما تماس گرفته وپس ازهماهنگي مبلغ ارسالي نقداً به شما پرداخت ويا درحساب بانكي شما سپرده خواهد شد

چه انتظاراتي نبايد ازما داشته باشيد؟
سيستم كارما براساس دريافت وجه وسپس انجام حواله جهت مشتري طراحي شده است
بنابراين عليرغم اعتماد واحترامي كه براي مشتريان خود قائل هستيم . خارج ازاين روش امكان ارائه خدمات براي ما ميسرنمي باشد
اطلاعات هرمشتري موضوع كاملاً محرمانه وخصوصي مي باشد بنابراين ما نميتوانيم اطلاعات مربوط به همسريا بستگان شما را باشما درميان بگذاريم
ازما انتظارنداشته باشيد كه بعنوان شاهد دراختلافات مالي وخانوادگي شما مداخله كنيم ويا اسناد ومداركي له يا عليه شما صادرنمائيم
اين موضوعات به ماارتباطي نداشته ودرحوزة وظايف ومسئوليتهاي مانيست
به منظورحفاظت ازدارايي هاي شما وجلوگيري ازآسيب ديدن وجوه شما، خوددرا به رعايت مقررات پاي بند مي دانيم . بنابراين خوشبختانه رفتاري مغايربا قانون وخارج ازشئون اجتماعي ازما مشاهده نمي كنيد

درچه شرايطي مي توان مناسبترين قيمت رارزرو نمود؟
با دفترما دركانادا ( ونكوور) تماس گرفته ودرصورت آمادگي وقطعي بودن معامله قيمت ومقداررابراي خود رزورنمائيد
روزهاي دوشنبه، سه شنبه وچهارشنبه وساعات اداري مناسبترين زمان براي دريافت حداقل قيمت ازدفترما مي باشد
درصورت رزرو نمودن قيمت شمامتعهد به انجام معامله مي شويد وبنا به ضرورت ممكن است بعنوان تضمين ازشما سپرده دريافت شود